साद्या, सोप्या भाशेतले , विश्वासू अशे, शैक्षणिक सरुपाचे, 100 भलायकी संदेश 8 ते 14 वरसा पिरायेच्या भुरग्यां खातीर तयार केल्यात जे तीं स्वता शिकून हेरांक शिकोवपाक शकतात. हातूंत 10 ते 14 वर्सांच्या तरणाट्यांचोय आसपाव जाता. आमकां दिसता, 10 ते 14 वर्सांच्या तरणाट्यां खातीर ही म्हायती दिवप सामके गरजेचें कारण घरांतलीं ल्हान भुरगीं चडांत चड तांच्या संपर्कांत आसतात आनी तांची काळजी घेतात. तांच्या ह्या वावराची दखल घेवन, तांची तोखणाय करप खूब म्हत्वाचें .

हे 100 संदेश,10 मुखेल भलायकी विशयांमदी विभागल्यात आनी दर विशयाचे 10 संदेश आसात: मलेरिया, हागवण, पुश्टीक आहार, थंडी-खोंकली आनी हेर दुयेसां, दंत, उदक आनी नितळसाण, रोगाच्या संसर्गापासून राखण, एचआयवी-एड्स आनी अपघात, दुखापत आनी भुरग्यांचो सुरवातेचो विकास अशें हे वेगवेगळे विशय आसात. हे सादे-सोपे संदेश, पालक आनी भलायकी शिक्षकां खातीर आसात, जे तें घरा कडल्या , शाळेतल्या, क्लब आनी दवाखान्यांतल्या भुरग्यां खातीर वापरपाक शकतात.

10 संदेश विशय 6: उदक आनी नितळसाण

 1. साबण आनी उदक वापरून हात धुवचे. 10 सेकंदा खातीर हात एका मेकाचेर घासात, वाऱ्यान हात सुकयात वा नितळ सुक्या कपड्यान हात पुसात. बुरसो कपडो वापरीनाकात.
 2. तोडांच्या टि-झोनाक (दोळे, नाक आनी तोंड) हात लावचे आदीं हात बरे तरेन धुवचे कारण हांगा सावन तुमच्या कुडींत जंतू भितर सरपाक शकतात. तुमच्यान जाता तितलें मेरेन टि-झोनाक हात लावप टाळात.
 3. जेवण रांदचे आदीं, जेवचे आदीं वा ल्हान भुरग्यांक जेवण दिवचे आदीं आनी परसा कडेन वचून येतकच वा भुरग्याक न्हाणयतकच वा दुयेंतीक आदार करतकच, हात धुवचे.
 4. तुमची कूड आनी कपडे नितळ दवरात. तुमचीं नाकटां आनी पांया बोटां, दांत आनी कान, तोंड आनी केंस नितळ दवरात. चपलां / फ्लिप-फ्लॉप जंतू आड आमची राखण करतात.
 5. मनशांचों आनी जनावरांचों गू आनी मूत सरभवंतणी आसचो ना हाची काळजी घेयात कारण हें मुस तांचेर बसून जंतूं पसरायता. संडासाचो उपेग केले उपरांत आपले हात धुयात.
 6. तुमचें मुखामळ नितळ- निवळ दवरात. सकाळी आनी सांजेर निवळ उदक आनी साबण वापरुन तोंड धुयात, आनी जर तुमच्या दोळ्या मुखार मूस गिरगिरता जाल्यार तोय जागो धुयात.
 7. नितळ आनी लिवळ उदकांत घाण हात घालूनाकात आनी वापरिल्ले कप बुडोव नाकात. जंतू पासून उदक पयस आनी सुरक्षित दवरात.
 8. सौर उर्जेन उदक सुरक्षीत उरता. फिल्टर करुन प्लास्टीक बाटल्यानी भरून दवरात आनी 6 वरां उपरांत पिवपा खातीर वापरात.
 9. जंय शक्य आसा थंय प्लेटी आनी आयदनां धुवन तीं वतान सुकोवपाक दवरात. वतान जंतू नश्ट जातात.
 10. मुस नश्ट वा कमी करूंक घर आनी सरभवतण, कचरो आनी हळशीके पासून मुक्त दवरात. जो मेरेन कचरो व्हरूंक येनात, जाळिनात वा पुरिनात तो मेरेन तो बरे तरेन साठोवन दवरात.

भलायकी आनी वखदा तज्ञांनीं ह्या भलायकी संदेशांची नियाळणी केल्या आनी ते www.health-orb.org ह्या ओआरबी भलायकी संकेत स्थळाचेरय उपलब्द आसात.

ह्या विशयाचेर चड म्हायती मेळोवपाक आनी हेरांक शिकोवपा खातीर हांगा कांय भुरग्यां खातीरच्यो कार्यावळी दिल्यात.

उदक आनी नितळसाण: भुरग्यांनी कितें करूं येता?

 • स्वताच्या भाशेंत स्वताच्या उतरांनी उदक आनी नितळसाणे विशीं संदेश तयार करचे.
 • हे संदेश तोंडपाठ करचे म्हण्टकीच ते विसरूंक जावचेना.
 • हेर भुरग्यांकय आनी घराच्यांक हे संदेश पासार करचे.
 • हात कशे धुवचे हें जाणून घेवपाक एक गीत शिकात.
 • जेन्ना नितळ कुटूंब गावांत पावता तेन्ना जंतू कुटूंबाचें कितें जाता हे दाखोवपा खातीर एक नाटकुले तयार करात वा जंतूंक खंय लिपपाक आवडटा हाचे विशीं एक नाटक तयार करात.
 • आमची ल्हान भावंडां वेवस्थीत रितीन हात धुवपाक जाणात काय ना हाची खात्री करून घेयात. तांकां मदत करात.
 • एका वरा खातीर एका पंगडाक नियाळात आनी तातूंले लोक कितले फावट तांच्या तोंडाक, तांच्या कपड्यांक वा हेर लोकांक आफुडटात हाची नोंद करात.
 • हाताक लागून जंतू आमच्या शरीर भर खंयच्या खंयच्या मार्गांनीं पसरूंक शकतात हाचो विचार करात.
 • शाळेंतले संडास नितळ दवरपा खातीर सगळे एकठांय येवन एक येवजण आखात.
 • फिल्टर वापरून उदक निवळ करपाक शिकात.
 • शाळेचो वाठार निवळ आनी कोयर मुक्त दवरपा पासत एक येवजण तयार करात.
 • शाळेंत एक नितळसाण क्लब सुरू करात.
 • मूस, चिकोल आनी जंतू हांचे विशीं आमी जें जाणात तें आमच्या घराच्यांक सांगात.
 • आमचीं उदका आयदनां सदांच नितळ आनी धापून दवरात, आनी सदांच उदक काडपाक एका वेगळ्या आयदनाचो उपेग करात. केन्नाच आपलें कप वा हात वापरीनाकात. आमच्या भांवंडांक आयदनातल्यान उदक कशें घेवचें हें दाखयात.
 • टिपी टेप तयार करपा खातीर वांगडा काम करात.
 • आंगांचो साबण दवरपा खातीर एक साबुनेत तयार करात.
 • प्लास्टीक बाटली आनी साखर वा गू वापरून एक मूसां- सापळो तयार करात.
 • सौर उर्जेचो वापर करून घरा कडेन पिवपाचे उदक नितळ करपाक मजत करात.
 • घाण उदक निवळ करपा खातीर एक रेंवेंचो फिल्टर तयार करात.
 • आमच्या सर भोवतणी जावपी उदका पुरवणेचो एक नकासो तयार करात आनी तें उदक पिवपा खातीर सुरक्षीत आसा काय ना हें पळयात.
 • रांदपाचीं आयदनां आनी प्लेटीं वतांत सुकोवपा खातीर एक उक्ते कपाट तयार करात.
 • आमी आमचे हात नितळ आनी जंतूं पासून मुक्त कशे दवरचे? आमचे हात धुवपा खातीर आमच्या घराकडेन साबण आसा व्हय? एका थळाव्या पसऱ्याचेर साबणाचें मोल कितलें आसता? आमचीं शरीरां कशी निवळ दवरची? आमचे दांत कशे ब्रश करचे? जंतू खंयच्यान येतात, खंय रावतात आनी कशे पसरतात? मूस कशे जगतात, खातात आनी उपजतात? मूस आपल्या पायांचेर हळशीक कशे व्हरतात? आमचे उदकाचे स्रोत खंयचे? आमच्यांनी घाण उदक, पिवपा खातीर सुरक्षीत कशें करूं येता? आमच्यांनी प्लास्टीक बाटल्यो खंय मेळोंव येतात? कसल्या तरेच्या कपड्याचो वापर उदक फिल्टर करपाक वापर करूं येता? जेवण तयार करतना घरांतलें लोक कसली नितळसाणेचो मंत्र वापरतात? घरांत वा हेर परिसरांत असल्यो खंयच्यो सुवाती आसात जंय सगळ्यांत चड जंतू आसूंक शकतात? हें विचारात.

फ्लाय ट्रेप करपा संबंदांत, उदक जंतू मुक्त करपाक सौर उर्जेचो वापर करपाच्या संबंदान, सेंड (रेंवेंचो) फिल्टर कसो तयार करचो, वॉश मिट्ट वा टिपी टेप वा हेर कसलेय म्हायते खातीर उपकार करून www.childrenforhealth.org वा clare@childrenforhealth.org ह्या संकेत स्थळाचेर संपर्क करात

ಕೊಂಕಣಿ Home